Fagudvalget for friluftsliv & udepædagogik
Her er så billedet af det seje fagudvalg for Friluftsliv & udepædagogik, oktober 2008

Fagudvalgsmøde 16. september

 

Vi mødes 13.35 – 15.00 i naturfagslokalet i Borgen.

 

Dagsorden:

1)       Velkomst og præsentationer

2)       Orientering om fagudvalgets arbejde

a.        Det praktiske (Hvilke praktiske opgaver udfører vi for at drive faget?)

                                                               i.       Friluftspladsen: regelsæt; udbygningsplaner, f.eks. udekøkken

                                                             ii.       Kajakskuret

                                                            iii.       Turdepotet: optælling; nyindkøb

                                                           iv.       Valhal: Bogsamling; madlavningsskab

                                                             v.       Klatredepotet

                                                           vi.       Brændedepotet

                                                          vii.       Køkkenhaven

                                                        viii.       Jollen

                                                           ix.       Orientering om faget: Opslagstavle; Fronter; Fritidskalender

b.       Det didaktiske                   (Hvorfor og hvordan underviser man i friluftsliv?)

                                                               i.       Drøftelser i fagudvalget af

1.       bedre formulering af formålet

2.       de nye fagudtalelser

3.       ansøgning til budgetudvalget om fagkonto 2010

4.       hvad der sker rundt omkring indenfor fagområdet

a.        ude på de frie skoler

b.       i uddannelser der rummer friluftsliv

c.        på kursusfronten

d.       på udstyrsfronten

                                                             ii.       Det lokale friluftslivslærernetværk

                                                            iii.       Webstedet som arkiv, formidling og PR for uddannelsen

                                                           iv.       Samarbejdet med DGI-FYN om eksaminer og beviser

                                                             v.       Særligt arrangement for fagudvalget til foråret?

1.       Besøge DGI-FYN? Andre samarbejdspartnere?

2.       Invitere oplægsholder?

3)       Filosofgang: Hvad tænker du om arbejdet i fagudvalget? Hvad kunne du have lyst til at arbejde med i fagudvalget – eventuelt være tovholder for?

4)       Opsamling af de tanker, ideer og forslag som folk har gjort sig om arbejdet i fagudvalget.

5)       Eventuelt

 

Venlig hilsen og vel mødt - Ingvar


Referat fra fagudvalgsmødet onsdag den 27. april

 

Til stede: Anders, Pia, Helle, Martin, Malte, Jens og Ingvar

 

Beslutninger:

-          Sæsonen for brug af Lærerskolens havkajakker starter mandag den 4. maj

 

-          Pia og Helle indkalder alle frigivne til møde mandag efter middag. På mødet vil der blive mindet om de generelle regler for brug af Lærerskolens havkajakker, orienteret om hvilke regler der gælder her i den første del af sæsonen (kun sejle helt nær kysten, max. 20 meter fra kysten) og mindet om det gode samarbejde med Ollerup havkajakforening. Der bliver også tilbudt en række klubaftener, startende med tirsdag den 12/5 16-18, onsdag den 13/5 16-18 og torsdag den 14/5 16-18.

 

-          Alle frigivne der ønsker at sejle i denne sæson skal henvende sig til Ingvar for at blive skrevet på listen og for at skrive under på frigivelseserklæring.

 

-          Frigivelse til brug af Lærerskolens havkajakker organiseres på den måde, at Ingvar som faglærer er kursusleder (med det overordnede ansvar for kursusplanlægning og kursusafholdelse), mens de instruktører vi har står for selve undervisningen og for vurderingen af, om den enkelte er frigivet.

 

-          Man kan blive frigivet på 2 niveauer:

o        Som autoriseret havkajakroer med kursusbevis, der er alment gældende. Med denne frigivelse, som følger havkajaksamrådets retningslinier, er man frigivet til ture langs kysten i lokalt, kendt farvand, i den sæson som fagudvalget bekendtgør og efter de regler som fagudvalget har bestemt.

o        Som en der har lyst til bruge muligheden for at prøve Lærerskolens kajakker som et tilbud i fritiden. Med denne frigivelse må man kun bruge kajakkerne på klubaftener og efter nærmere aftale med instruktørerne.

 

-          Næste frigivelseskursus bliver efter sommerferien, da vi vurderer at behovet i foråret er rimeligt dækket med fagugekurset i Sverige. Ud over dette har man mulighed for at deltage i klubaftenerne med en begrænset frigivelse.

 


Fagudvalgsmøde

Onsdag den 27. april, 13.35 – 15.00

 

Dagsorden

1)       Dagsorden og referat

2)       Forberede kajaksæsonen

a.        Start på havkajaksæsonen

                                                               i.       Dato

                                                             ii.       Meddelelse til skolesamfundet

b.        Organiseringen omkring frigivelseskurser

                                                               i.       Faglæreren er kursusleder, med det overordnede ansvar for kursusplanlægning og kursusafholdelsen

                                                             ii.       Instruktørerne står for selve undervisningen på kurset og for vurderingen af, om den enkelte kan frigives.

                                                            iii.       Eventuelt også hjælpere: Folk der har lyst til at hjælpe med på kurset (vandtilvænning, kæntringsøvelser ol.)

c.        Krav til frigivelse til brug af Lærerskolens havkajakker

                                                               i.       Følger havkajaksamrådets retningslinier for havkjakbrugere

                                                             ii.       Fremmer et godt samarbejde med Ollerup havkjakforening

1.        derfor skal også folk der har roer- eller instruktørbevis gennem et introduktionskursus til kajakskuret, reglerne mv.

d.        Kursusplanlægning

                                                               i.       Forberedelse:

1.        Læse evalueringen af sidste års kursus (ligger nederst på disse ark)

2.        Læse de gamle kursusplaner (ligger på http://www.friluftslivsuddannelsen.dk/5336112 )

                                                             ii.       beslutning om kursets indhold

1.        forslag: Samme indhold som i Kajakkompendium fra 2006 + introduktion til brug af kajakforeningens skur + 1-3 ture sammen med instruktørerne inden endelig frigivelse

                                                            iii.       beslutning om kursets form

1.        forslag: En række klubaftener

e.        Regler for frigivelse

                                                               i.       Forslag: Man er frigivet til at bruge havkajakkerne, når

1.        man har gennemført frigivelseskurset og en instruktør vurderer at man har nået målene i tilstrækkelig grad

2.        eller når man har vist faglæreren sit bevis for roer eller instruktørfærdigheder + fået en introduktion til skuret og Lærerskolens regler

ii. frigivelsen gælder så længe man er studerende på Lærerskolen, forudsat at man hvert år deltager i mindst 1 klubaften

f.         Regler for de frigivnes brug af havkajakkerne

                                                               i.       forslag: Reglerne på friluftslivsuddannelsen.dk gælder fortsat, blot med en anden end Pia som ”fejlopsamler”...

g.        kursusplaner

                                                               i.       Dato for den første klubaften

                                                             ii.       Dato for forberedelsen af den første klubaften

3)       Eventuelt

a.        Status på arbejdet med den nye grundbog

 

4)       Næste møde: Onsdag den 19. maj

Referat fra sidste fagudvalgsmøde:

På fagudvalgsmødet onsdag den 11. februar gennemgik vi friluftslivsuddannelsen.dk (stor tilfredshed med den), de nye projekter på friluftslivspladsen (meget ros til liniefagsholdet på 2. årgang for den nye bålplads) og i Den økologiske Skolehave og så på mulighederne for et nyt og større depot til faget i kælderen under Borgen (fagudvalget ser positivt på mulighederne i at indrette kælderen, mens faglæreren er mere skeptisk).

 

Vi besluttede at se nærmere på en ny mulig grundbog i faget: ”Friluftsliv – natur, samfund og pædagogik”.

 

Vi besluttede også at gennemgå kajakfrigivelseskurset næste gang, med udgangspunkt i det kursusmateriale der ligger på http://www.friluftslivsuddannelsen.dk/5336112

 

Evaluering af frigivelseskurset efterår 08:

Hvad var godt: Der var mange engagerede og kvalificerede lærerkræfter, stor energi og mange gode ideer. Det var en god ide at fordele kurset over en række eftermiddagen fremfor på en enkelt weekend.

Hvad kunne blive bedre? Næste gang samler vi teorien på en fælles teoriaften og vi integrerer alle ideerne til kursets form og indhold i en samlet kursusplan. Vi gennemdiskuterer en fælles norm for hvordan vi håndterer frigivelsen af folk der har forskellige grader af erfaringer med havkajak.

Beslutning: På et senere fagudvalgsmøde gennemgår vi et konkret forslag til kursusplan (for eksempel en af dem der ligger her på webstedet), med det mål at få besluttet en kursusplan som vi kan bruge fremover, også med færre lærere, plus at få diskuteret og fastsat normen for hvad der skal til for at folk er blevet frigivne og hvad de må gøre når de er blevet frigivne.

 

 

Ingvar

 


Fagudvalgsmøde

Onsdag den 11. februar, 13.35 – 15.00

 

NB: Husk tøj til en tre kvarters tur rundt på området

 

Dagsorden

1)       Dagsorden og referat

2)       Orientering om hvad der sker i faget for tiden

a.        www.friluftslivsuddannelsen.dk

b.       En mulig ny grundbog i faget

c.        På friluftslivpladsen (Bålsted, klatrebaner, svedehytte, Frejas hus)

d.       I den økologiske have

e.        Se på muligt nyt depot

3)       Planer for fagudvalgets arbejde resten af året (møder 20/4 + 25/5)

a.        Forberede kajakfrigivelseskursus til foråret

                                                               i.       Krav til frigivelse

                                                             ii.       Detaljeret kursusplan

b.       Indrette klatredepotet færdigt

4)       Eventuelt

5)       Næste møde: Onsdag den 20. april

a.        Udkast til kajakfrigivelseskursus

b.       Anmeldelser af (kapitler af) mulige nye grundbog

 

 

 

Ingvar


Referat af fagudvalgsmødet onsdag den 4. november

 

Økonomien for friluftsliv & udepædagik i 2009

-          Ansøgning til budgetudvalget:Vi gennemgik forskellige budgetmodeller, fra en minimums model med et budget svarende til mediefagets (som har lige så mange timer) til en maksimumsmodel med et budget som Håndværk og Formning-billedkunst (som har 1/3 flere timer). Til sidst foreslog jeg at vi prøvede maksimumsmodellen allerede nu, hvilket fagudvalget var med på – jeg valgte dog ved nærmere eftertanke at starte med at komme op på niveau med Mediefaget, da vi ikke havde nået at bygge argumenter og budget op til at jeg ville stå inde for  en fordobling af vores budget.

 

-          Fra ide-fasen med forslag til investeringer kan nævnes

o        En kajaktrailer (kombineret Frille/kajaktransport)

o        Et digitalkamera

o        Kanoer

o        ”Den store kanohåndbog”

o        Et sæt GPS’ere (søge om sammen med idræt)

o        En større håndbogssamling

 

 


Friluftsliv & udepædagogik

 

Fagudvalgsmøde onsdag den 4. november

 

Vi mødes 13.35 – 15.00 i Naturfagslokalet

 

Fagudvalget består af: Pia Lindgren, Helle Heister Pritzl, Gert Iversen, Henrik Jensen, Martin Lindgren, Rikke Sandemann og Ingvar Nielsen.

Dagsorden

1)       Gennemgang af dagsorden

2)       Opfølgning på sidste møde: Referatet ligger på friluftslivsuddannelsen.dk

3)       Det praktiske

a.        Økonomien for Friluftsliv & udepædagogik i 2008

                                                               i.       Idefase: Hvad kunne vi drømme om at have i fagområdet?

                                                             ii.       Analysefase:

1.       Hvad har vi brugt pengene på i 2008?

2.       Har vi en rimelig ramme sammenlignet med andre fag?

                                                            iii.       Handlingsfase:

1.       Hvordan skal budget 2009 konkret se ud (driftsmidler)?

2.       Hvad vil vi ansøge paritetisk udvalg om (investering)?

b.       Havkajakkerne

                                                               i.       Kasse med særligt udstyr

c.        Klatreudstyret

                                                               i.       Arbejdsdag i depotet: Næste fagudvalgsmøde?

d.       Depotet                            

e.        Frillen         

                                                               i.       Frillen skal snart tages op                                  

4)       Næste møde:                                

a.        Onsdag den 3. december: Arbejdsdag i depoterne + konkrete planer for et sammenhængende udepædagogisk område på Lærerskolen ?

5)       Eventuelt

a.        Nyt fra friluftslivsverdenen

Bilag:

Udkast til budget for 2009

Udgiftposter

Beløb

 

Vedligeholdelse af udstyr

7000,-

 

Ture

2000,-

 

Gæstelærere

2000,-

 

Bøger mv.

1000,-

 

IT

500,-

 

Fotokopier

500,-

 

 

Hvad skal et fremtidigt udepædagogisk område indeholde, udover:

-          et depot for lave-mad-over-bål udstyr

-          et udekøkken

-          et udeauditorium

-          ?


Referat af fagudvalgsmødet 1. oktober
Tilstede: Pia, Helle, Martin, Gert, Henrik og Ingvar

Status for havkajakkerne: Det fungerer godt med det nye bådehus og med at holde udstyret adskildt fra havkajakforeningens. Vi mangler endnu nogle ting før alt er på plads: En opslagstavle - blandt andet med log over hvem der er sejlet hvorhen hvorlænge (Martin har skaffet en), mærkning af kajakkerne (Gert har skaffet brændejernet - det opbevares i skuffen Lign. Qvassiae i naturfagslokalet, som også ligger inde med en forlængerledning), og en kasse med særligt udstyr (laminerede turkort, førstehjæpsudstyr, nødraketter mv.). Pia og Gert laver et forslag til hvad der skal købes til denne kasse og hvad det kommer til at koste og Ingvar undersøger derefter forskellige muligheder for financiering: Kontoen for sikkerhedsudstyr eller paritetisk udvalg.

Evaluering af frigivelseskurset:
Hvad var godt: Der var mange engagerede og kvalificerede lærerkræfter, stor energi og mange gode ideer. Det var en god ide at fordele kurset over en række eftermiddagen fremfor på en enkelt weekend.
Hvad kunne blive bedre? Næste gang samler vi teorien på en fælles teoriaften og vi integrerer alle ideerne til kursets form og indhold i en samlet kursusplan. Vi gennemdiskuterer en fælles norm for hvordan vi håndterer frigivelsen af folk der har forskellige grader af erfaringer med havkajak.
Beslutning: På et senere fagudvalgsmøde gennemgår vi et konkret forslag til kursusplan (for eksempel en af dem der ligger her på webstedet), med det mål at få besluttet en kursusplan som vi kan bruge fremover, også med færre lærere, plus at få diskuteret og fastsat normen for hvad der skal til for at folk er blevet frigivne og hvad de må gøre når de er blevet frigivne.

Status for klatreudstyret:
Vi besluttede at udstyret skal hænges op på knager i det nye depot, således at den enkelte klatrer selv har ansvaret for at sammensætte sit udstyr, notere brugen af det i logbogen og sætte det på plads igen.
Vi besluttede også at lave en  arbejdseftermiddag/aften for fagudvalget, hvor vi allesammen giver en hånd med med at få indrettet depotet færdigt. Der er fagdag onsdag den 29. oktober - måske skulle fagudvalget udbyde en fagdag om klatring i skolerne, som en blanding af praktiske opgaver med indretning af depotet, mulighed for at prøve forskellige former for træklatring og gennemgang af en undervisningsplan i træklatring? Måske kunne Gert og Henrik lave en kort version af deres kursus? Måske skulle hele fagudvalget lave fagdagen?

Status for depoter:
Det ser pænt ud i depoterne for tiden. Der mangler brænde i brændedepotet, men det ordner liniefagsholdet på 2. ågang i løbet af næste semester.
Henrik kom med en ide om at lave et større udepædagogisk, tværfagligt område omkring Frejas hus - Ingvar arbejder videre på ideen og sender den til styrelsens udvalg for nytænkning af skolens pædagogiske miljø.

Status for Frillen:
Vi har alligevel ikke 2 tovholdere  - Ingvar hører om Ina, Freddy eller Jesper er interesserede i jobbet.

Det pædagogiske:
Ingvar gennemgik planlægningssiden for det kommende liniefagshold og opfordrede fagudvalget til at kommentere og tænke med på planerne.

Budgetforslag: Helle, Gert og Ingvar laver et budgetforslag til næste fagudvalgsmøde.

Næste møde: Onsdag den 5. november.

Dagsorden for fagudvalgsmødet 1. oktober

Vi mødes 13.35 – 15.00 i Naturfagslokalet

 

Fagudvalget består af: Pia Lindgren, Helle Heister Pritzl, Gert Iversen, Henrik Jensen, Martin Lindgren, Rikke Sandemann og Ingvar Nielsen.

Dagsorden

1)       Billede af fagudvalgets medlemmer til friluftslivsuddannelsen.dk

2)       Referat fra sidste møde (ligger på friluftslivsuddannelsen.dk)

3)       Det praktiske

a.        Havkajakkerne                  (30 minutter)

                                                               i.       Status fra tovholderne (Pia og ?)

                                                             ii.       Evaluering af frigivelseskurset

1.       Hvad var godt?

2.       Hvad kunne blive bedre?

b.       Klatreudstyret                    (15 minutter)

                                                               i.       Status fra tovholderne (Gert og Henrik)

                                                             ii.       Udbetaling af penge fra friluftsrådet

1.       Er der nogen der har lyst til at stå for dokumentationen?

c.        Depotet                             (5 minutter)

                                                               i.       Brændedepotet er tomt – der ligger råt brænde udenfor

d.       Frillen                                 (5 minutter)

                                                               i.       Finde nye tovholdere

1.       Jesper Andersen vil muligvis gerne

4)       Det pædagogiske                           (15 minutter)

a.        Planlægningssiden for friluftsliv & udepædagogik 2. årgang – gennemgang, kommentarer og ideer

5)       Næste møde:                                  (5 minutter)

a.        Onsdag den 5. november – her skal vi blandt andet lave budgetansøgning til budgetudvalget: Er der nogen der har lyst til at lave budgetforslag?

6)       Eventuelt

a.        Nyt fra friluftslivsverdenen

 

 

Ingvar

 

 


Referat af fagudvalgsmøde onsdag den 3. september

Fagudvalget består af: Pia Lindgren, Helle Heister Pritzl, Gert Iversen, Henrik Jensen, Martin Lindgren, Rikke Sandemann og Ingvar Nielsen.

Vi nåede 2 ting på dette møde: Diskutere mulighederne i et samarbejde med DGI-fyn og følge op på hvordan det går med frigivelseskurser til brug af skolens havkajakker.

Konklusionen på samarbejdet med DGI Fyn blev, at vi er meget positive overfor mulighederne i et nærmere samarbejde, og at vi arbejder videre på sagen. Konkret vil jeg undersøge mulighederne for at indlægge et særligt tilrettelagt DGI-kursus i friluftslivsforløbet med 2. årgang til foråret og med 4. årgang til næste forår. Ideen er at arrangere DGI-kurser for friluftslivsstuderende (og eventuelt udefrakommende, f.eks. efterskolelærere) hvor vi får de bedste specialister DGI kan opdrive i et eller andet område til at komme og undervise liniefagsholdet i samarbejde med faglæreren, i DGI-sproget kunne det hedde at de udfrakommende er instruktører på kurset og faglæreren er medinstruktør (men naturligvis også har mulighed for også at tilegne sig nogle af de færdigheder og den viden, som instruktørerne formidler på kurset - på den måde er det også en slags løbende efteruddannelse for mig).

Vi aftalte med DGI's koordinator på området  - Svend Noe Thomassen -at vi fremover vil inspirere og udfordre hinanden løbende, for eksempel når DGI har brug for folk til at arrangere eller hjælpe med forskellige arangementer - eller måske skulle vi arrangere et fast årligt tilbagevendende arrangemenet i samarbejde mellem liniefagsholdet i friluftsliv & udepædagogik og DGI Fyn?

Vi fandt også ud af af Den frie Lærerskole set fra DGI's synspunkt er en forening, og som sådan kan får forskellige serviceydelser fra DGI til særdeles favorable priser - for eksempel førstehjælpskurser, forsikringer, hjælp til at lave en forening eller til personlig udvikling og kvalificering af folk der måtte ønske at gå ind i foreningsarbejdet.

Frigivelseskurset har forløbet godt med mange lærerkræfter og en ny form, hvor man bliver frigivet over flere gange. Der er en række didaktiske og praktiske ting som vi skal evaluere og diskutere igennem så vi får den nye form helt på plads næste gang, blandt andet:

- klarere rollefordeling: Hvem er på som underviser hvornår; hvis andre går ind og hjælper til, hvordan sikrer vi så at vi alle følger den samme plan? Hvad er faglærerens rolle i forløbet; måske skal jeg som tidligere år stå for at lægge den overordnede plan for forløbet?
- forløbet af de ting vi vil lære folk; en mere gennemarbejdet plan for frigivelseskursets opbygning, evt. en revideret udgave af den der ligger på webstedet.
- hvordan integrerer vi bedst teorien i kurset; blandet med det praktiske, på en særlig teoriaften eller noget helt andet?
- endnu klarere retningslinier for hvornår folk kan nok til at blive frigivet; hvordan og hvem afgør hvornår en person kan det aftalte godt nok?

Når I er er færdige med frigivelserne vil jeg gerne have listen; så giver jeg folk det dokumenet de skal skrive under på og skriver dem ind på en liste over frigivne på webstedet.

Gert har efter aftale med fagudvalget genforhandlet aftalen med Mogens om hvordan vi financierer vores del af huslejen for bådehuset. Enden på det er blevet at vi ikke behøver at opkræve et gebyr af folk for at blive frigvne og måtte bruge Lærerskolens kajakker - det er gratis ligesom brug af musik, håndværk og lignënde.

Vi aftalte at vi skal have mærket alt vores grej så det ikke blandes med foreningens - Gert leder efter et brændejern og Pia køber vandfaste tusher.
Vi skal også have aftalt med foreningen hvordan vi gør hvis vi ønsker at låne hinandens udstyr; hvordan stiller det for eksempel os forsikringsmæssigt?

                                                         Ingvar Haubjerg Nielsen

Punkter til næste møde:
- klatring: Udbetaling af penge fra friluftsrådet


Fagudvalgsmøde

Friluftsliv & udepædagogik

 

Onsdag den 3. september

 

Vi mødes 13.35 – 15.00 i Frejas hus.

 

Fagudvalget består af: Pia Lindgren, Helle Heister Pritzl, Gert Iversen, Henrik Jensen, og Ingvar Nielsen.

 

Alle er velkomne til at komme og se om arbejdet i dette fagudvalg er noget for dem.

 

Dagsorden

1)       Det pædagogiske

a.        Møde med DGI Fyn’s koordinator for friluftsliv mv., Svend Noe Thomassen. Formålet med mødet er at diskutere ideer til  og muligheder for et nærmere samarbejde mellem DGI Fyn og Læreruddannelsen i friluftsliv & udepædagogik: Hvordan kunne vi bruge DGI-kurser som en del af vores uddannelse – og hvordan kunne vi bidrage med ideer og instruktører til det folkelige foreningsarbejde?

2)       Billede af fagudvalgets medlemmer til friluftslivsuddannelsen.dk

3)       Referat fra sidste møde (ligger på friluftslivsuddannelsen.dk)

4)       Det praktiske

a.        Havkajakkerne

                                                               i.       Status fra tovholderne (Pia og Jens)

b.       Klatreudstyret

                                                               i.       Status fra tovholdere (Henrik og Gert)

c.        Depotet

                                                               i.       Status fra tovholdere (Christian og Ingvar)

d.       Frillen

                                                               i.       Status fra tovholdere (Mikkel og Balder)

5)       Eventuelt

a.        Nyt fra friluftslivsverdenen

6)       Næste møde: Onsdag den 1. oktober

a.        Forslag til punkter:

                                                               i.       Næste års budget: Hvad har vi brugt pengene til i år og hvordan skal vores ansøgning til budgetudvalget se ud? Er der nogen der har lyst til at komme med et oplæg om det?

 

Ingvar

 

 


Til orientering: Jeg har sendt dette brev til DGI-fyn

Den frie Lærerskole, 12. august 2008

 

 

Til DGI – motion og friluftsliv

Idrætskoordinator Svend Noe Thomassen

 

På Den frie Lærerskole i Ollerup har vi et liniefag i friluftsliv (se eventuelt www.friluftslivsuddannelsen.dk ) hvor vi uddanner lærere der kan undervise i forskellige former for friluftsliv og udepædagogik.

 

I foråret har vi i friluftslivsfagudvalget (et udvalg bestående af lærere og studerende med interesse i friluftsliv) diskuteret muligheden af at samarbejde med DGI Fyn om afholdelse af kurser i DGI-regi for grupper af friluftslivsstuderende.

 

Baggrunden er den at vi i liniefaget friluftsliv uddanner lærere til friskoler, efterskoler og højskoler. Vi vil gerne give folk mulighed for selv at være med til at tilrettelægge og målrette deres uddannelse, forstået på den måde at vi har nogle faste, fælles ting for alle, men vi har også projektperioder hvor man får mulighed for at tilegne sig den viden og kunnen, som man får brug for i den form for friluftsliv man ønsker at undervise i efter endt læreruddannelse.

 

Nogle ønsker således at bruge friluftsliv som en tværfaglig kompetence i indskolingen, andre at være friluftslivslærer på en efterskole, mens andre igen vælger faget for at kunne stå for intro-ture, teambuildingskurser, lejrskoler mv. på deres fremtidige skoler.

 

For at rumme de studerendes meget forskellige forhåndskvalifikationer og uddannelsesønsker har vi som sagt projektperioder (se eventuelt http://www.friluftslivsuddannelsen.dk/5336102 ), hvor man kan søge sammen med ligesindede om at tilegne sig de ønskede kompetencer. Som liniefagslærer står jeg for den overordnede vejledning af alle disse forskellige projektgrupper, og vi har så haft forskellige gæstelærere til at stå for noget af den specifikke, konkrete faglig undervisning undervejs i projektperioden.

 

Ideen er så om vi i stedet for gæstelærere – eller som supplement til -  kunne arrangere egentlige DGI-kurser for nogle af disse projektgrupper, således at de kunne få et specifikt, målrettet, højt kvalificeret fagligt indsprøjt herfra?

 

Det vil nok især være aktuelt for de studerende der gerne vil have en instruktøruddannelse i træklatring eller i havkajak. Der er ikke tid nok i liniefaget til at man kan træne til og tage en hel instruktøruddannelse (vi har en række andre mål som vi skal nå) og de studerende må derfor regne med at skulle bruge en hel del fritid på at tilegne sig instruktørkvalifikationer. Her ville det være en fordel hvis vi kunne samarbejde med Jer om at lave en form for instruktør-inspirationskurser for lærerstuderende i løbet af projektperioderne.

 

Jeg kunne godt tænke mig et nærmere samarbejde med DGI af den grund, at DGI jo er en del af baglandet for Den Frie Lærerskole og at vi også uddanner til det folkelige foreningsarbejde. At der kom folk fra DGI som gæstelærere i løbet af liniefagets 3 semestre ville naturligt skabe kontakt til foreningslivet for de studerende.

Hvis I er interesserede i sådan et samarbejde forestiller jeg mig at DGI-kurser kunne indgå i de undervisningsplaner jeg laver for semestrene i friluftsliv. I foråret 2009 har jeg både et hold på 2. årgang og et hold på 4. årgang af læreruddannelsen hvor jeg kunne indlægge sådanne kurser i løbet af maj-juni måned. Tilsvarende er det også en mulighed i løbet af september-oktober 2009.

 

Med venlig hilsen

Ingvar Haubjerg Nielsen

Natur- og friluftslivslærer

www.friluftslivsuddannelsen.dk

www.naturfagsundervisning.dk

IN@dfl-ollerup.dk

 

 


Referat af fagudvalgsmøde onsdag den 28. maj

 

Tilstede: Anders, Christian og Ingvar.

 

Det praktiske:

-         Kajakkerne:

o       Udstyret er generelt ok og der er det der skal være til hver kajak, nogle af kajakkerne kunne dog godt trænge til en kærlig hånd og på længere sigt vil vi udfase de 3 kajakker med ror til fordel for nogle mindre, smartere kajakker. Fremover vil vi ikke købe kajakker med ror og ikke så store kajakker.

o       Samarbejdet med havkajakforeningen: Vi har fået en meget fin aftale om at leje pladser til vores havkajakker i foreningens bådehus på Ballen havn. Det koster 6000,- om året, som skolen betaler – til gengæld kommer det til at koste lidt at bruge vores havkajakker i fritiden (men ikke i undervisningen). Vi har foreløbigt talt om en model med at man betaler et engangsbeløb i størrelsesordenen et par hundrede kr. (+ depositum for nøgle) for at blive frigivet til at måtte bruge vores kajakker (ikke foreningens!) i fritiden. Til gengæld får man et kursus svarende til havkajakroer samt mulighed for at deltage i skolens kajaksejlklubs cirka ugentlige ture i sæsonen. Vi regner med at Jens, Pia og Ingvar mødes med Lars og Per fra havkajakforeningen for at aftale hvordan vi koordinerer det praktiske med mærkning, vedligehold, lån osv.

o       Frigivelseskurser: Anders står for at arrangere et frigivelseskursus her i foråret og der kommer som sædvanlig et frigivelseskursus i august, i år lørdag den 23. august. I august regner vi med at Christian, Pia, Gert og eventuelt Ingvar vil stå for kurset. Kursusmaterialet til vores frigivelseskurser ligger på friluftslivsuddannelsen.dk , under ”Kajak”. Derudover vil vores krav til frigivelsen blive diskuteret i forbindelse med kajaksejlaften torsdag den 29. maj – blandt andet hvilke krav vil vil stille om svømning (ude/inde, med/uden udstyr), roteknik (hvad skal man beherske og hvad skal man blot have vist) mv. Jeg kan desværre ikke deltage pga andet møde, men skriv ned hvad I bliver enige om så kigger jeg på det og skriver det ind på siden.

o       Udlejninger: En efterskole vil gerne leje vores kajakker 3.- 4. juni; det har jeg sagt ok til, men vi skal have drøftet vores politik på det område og hvad det skal koste at låne dem. Måske kan I også vende det torsdag aften?

-         Klatreudstyret: Vi har fået et godt depotrum og mangler nu at systematisere og mærke udstyret. Vi talte om at lave 6 kasser, hvor hver kasse indeholder udstyr til 1. og 2. mandsklatring + en logbog. Ekstra udstyr kunne så hænge på væggene. Udstyret har været med på 2. årgangs afsluttende fællestur, hvor det fungerede godt at sætte nogle baner op og lade folk prøve at klatre som en del af uddannelsen. Det kræver at vi har instruktører til rådighed, hvilket vi i hvert fald kan regne med at have det kommende år. Henrik er tovholder på at få indrettet klatredepotet og Anders vil gerne hjælpe ham.

-         Depotet: Det fungerer godt og det har det gjort siden vi ryddede op og systematiserede det sidste forår. Vi har begrænset antallet af nøgler til depotet – hvem der har nøgler kan ses på friluftslivsuddannelsen.dk under ”Depotet”. Christian laver depot til båludstyr i Frejas hus i løbet af sommerferien. Vi planlægger at bruge et par tusinde på at købe nye gryder, skærebrætter, knive mv. Brændeskuret er også depot for friluftslivsfaget og skal altid være låst – vi talte dog om at man eventuelt kan købe brænde af faget, hvis man henvender sig til Ingvar, evt. med en seddel i posthylden. Naturklubben Løvfrøerne skal også bruge brænde og vil gerne betale for det.

-         Frillen: Anders har formodentlig fundet 2 nye tovholdere: Balder og Mikkel. Der mangler en logbog i spanden – det ordner Anders. Vi talte også om al lave booking vha en google-kalender i stedet for via en opslagstavle.

 

Det pædagogiske:

-         Lærerresourcer: Næste år har Ingvar alle timerne i friluftsliv, men har bedt Thorstein om en timepulje til at indkalde forskellige instruktører i et par timer hist og her, hvor det passer ind i de forskellige projekter som holdene vælger at lave. På vores eget fagbudget har vi afsat 2000,- til gæstelærere.

-         Undervisningsplaner: Jeg viste den side på friluftslivsuddannelsen.dk (”Liniefag 08/09”) hvor jeg er ved at planlægge næste års liniefagsforløb i friluftsliv og vi diskuterede forskellige ideer, evalueringer og planer. Blandt andet at vi fremover bliver nødt til at lægge de obligatoriske fællesture på hverdage, ligesom andre fag tager på ekskursioner på hverdage. Nu har vi i flere år forsøgt at få det til at fungere med at lægge sådanne ture i weekenderne, men det er ikke muligt at få hele holdet til at deltage på den måde og det er heller ikke rimelige arbejdsvilkår. Til gengæld vil jeg så planlægge sådanne ture i meget god tid (halve og hele semestre i forvejen) således at de andre fag kan nå at tage højde for det i deres planlægning. Tilsvarende vil jeg ved at være ude i så god tid med planlægningen kunne samarbejde med DGI Fyn – Motion & friluftsliv om at lave særligt tilrettelagte DGI-kurser for lærerstuderende (specielt instruktørkurser) som en del af liniefagsundervisningen. Vi diskuterede også hvordan vi bedst muligt kan få det til at fungere med placeringen af teorien i friluftsliv (didaktik, psykologi mv.): Om det  skal ligge som særlige moduler eller integreret i det praktiske, f.eks. projektarbejdet. Det kunne gøres ved at stille krav til projektgrupperne om en form for ”didaktisk rapportering”, altså om at bl.a. didaktik skal indgå i projektrapporterne. Vi diskuterede også om vi fortsat skal bruge så meget af tiden på det første semester af friluftslivslæreruddannelsen på basisfriluftsliv og blev i hvert fald enige om at der skal være muligheder for folk der har disse kompetencer i forvejen for at fordybe sig og få nye erfaringer indenfor faget, enten didaktiske (f.eks. ved at lære at undervise i det de kan ved at undervise de andre på holdet eller ved at oprette studiekredse under lærerrådet) eller rent faglige (projektarbejde, teoretiske studier, instruktørkurser ol.). Jeg laver også en side med planlægning af semestret i friluftsliv til den kommende 2. årgang , en side som fagudvalget, feedbackgruppen og andre er meget velkomne til at kigge ind på og deltage i ideudviklingen og planlægningen. Tilsvarende med planlægningssiden for liniefag 08/09.

 

 

Ingvar

 


Referat fagudvalgsmøde 2. april

Deltagere: Pia, Christian, Dennis (kort) , Jens Elton, Henning og Ingvar. Afbud fra Anders.

Det praktiske:

-           Havkajakkerne: Christian og Pia. Finder en tid og checker udstyret igennem. Vi forventer et fortsat godt samarbejde med havkajakforeningen; Christian og Pia snakker med folkene, og vores kontakt til foreningen er også Lars Hansen. Opbevaring: Få bøjler op på ydersiden, så kajakkerne hænger udenfor, men er låst fat med låse på indersiden. In indbudt til møde med de andre havkajakbrugere på sydfyn; undersøge om kan omlægge undervisningen denne dag, ellers sender vi måske en af tovholderne?

-           Klatreudstyret: Gert og Henrik . Vi har fået kr. 8000,- fra paritetisk udvalg, og In har søgt Friluftsrådet om yderligere 2 klatrebaner. Får nok ikke fotolokalet, men Mogens er åben over for andre muligheder, f.eks. en opvarmet container. Vi vil gerne have noget som er mere tørt, brugervenligt og som bedre signaler friluftslivets værdi hos os. Vi arbejder videre på projektet.

-           Depotet: Christian er tovholder. Godt styr på det nu, bare tovholderen sætter et par ting på plads engang imellem, så vi lader det køre som det er. Undersøger dog mulighederne for at få skabe til båludstyr i ”Frejas hus”. Hvis udstyret flyttes rydder Christian op i det og luger ud i det. Christian har købt 5 sneskovle. Nøglerne: Pia overtager Christians nøgle til sommer, og Henrik overtager Jens’ nøgle.

-           Frillen: Jens, Anders og Tonny finder selv deres afløsere og lærer dem op. Giver fagudvalget besked om de nye tovholdere. Frilens trailer skal gøre i orden og tilpasses specielt til den. Christian snakker med Hans om svejsearbejdet. Målet er at få den klar til den faste havneplads 1. Maj. Vi diskutere mulighederne for et tættere samarbejde med skibslauget og derigennem få rådighed over en større flåde, når og hvis der skulle være interesse for dette projekt.

-           Brændet: Faget har fået en masse brænde i forbindelse med træfældninger på skolen. Hvordan får vi ordnet det? Laver en aften med bål, brændehugning og varm kakao for alle på skolen – friluftslivsholdet på 2. Årgang arrangere det.

 

Det pædagogiske:

Hvordan finde plads til overnatningsture, der ikke ligger i fritiden, men i skoletiden? Forslag om at søge lærerrådet om lov til at lægge faste fælles ture (2 dage) ind i skoletiden; de mindre ture i projektgrupperne fungerer fint med overnatning på hverdage. Vi laver en begrundet ansøgning til lærerrådet når vi har talt det igennem, måske kan faget placeret fremover i skemaet således at vi kan tage af sted og overnatte med mindst mulige gener for andre fag. IN taler med Carsten om mulighederne, f.eks. op til onsdage (og så tage af sted når der f.eks. er fællestimer?)

Fagudvalget er meget enige om at det er essentielt at alle friluftslivsstuderende kommer på overnatningsture, helst også med 2 overnatninger.

 

                                                                                                                                 Ingvar H. Nielsen

 


 

Fagudvalgsmøde

Onsdag den 2. april 08


Vi mødes 13.35 – 15.00 i naturfagslokalet


Fagudvalget består af: Pia Lindgren, Christian Heller, Dennis Manniche, Gert Iversen, Henrik Jensen, Anders Jessen, Jens Elton og Ingvar Nielsen.


Må jeg tage et (smukt) billede af Jer til friluftslivsuddannelsen.dk?


Der er plads til flere, der har lyst til at arbejde med friluftslivsfaget i teori og praksis.


Dagsorden

 1. Referat fra sidste møde

 2. Det praktiske

  1. Havkajakkerne

   1. Tovholdere: ?

   2. Plan for klargøring af kajakkerne (kursus i uge 17)

   3. Status på samarbejdet med havkajakforeningen

  2. Klatreudstyret

   1. Tovholdere: Gert og Henrik (?)

   2. Vi regner med at kunne bese de nye lokaler!

   3. Visionen for klatring i de frie skoler

  3. Depotet

   1. Tovholdere: ?

   2. Status på nøgler: Gert, Christian, Jens og Henrik

  4. Frillen

   1. Tovholdere: Jens, Tonny og Anders finder deres afløsere

 3. Det pædagogiske

  1. Kan vi fortsat forvente at folk tager på friluftsture i deres fritid som en del af uddannelsen? Eller er der andre måder hvorpå vi kan arbejde med de grundlæggende turkompetencer? Måske skal vi slet ikke bruge så meget tid på det (et semester), men hellere prioritere andre ting i uddannelsen?

 4. Eventuelt/orientering – herunder gerne nyt fra friluftslivsverdenen

  1. Ansøgning til friluftslivsrådet

  2. Udeskolekonference på Lærerskolen 8.-9. september

  3. Friluftslivsuddannelsen.dk er blevet redigeret igennem

 5. Næste møde: Onsdag den 28. maj, her skal vi bl.a. siger farvel og tak for indsatsen til Anders og Jens


Ingvar


Referat 23/1-08

Tilstedeværende Christian 2, Anders 5, Gert 4, Pia 1, Jens 5 Ingvar lærer og Henning lærer. 

1)       Vi beslutter at vi vil opprioritere et referat, som lægges på hjemmesiden.

2)       Ingvar informere om åbenthus.  Vi beslutter at der ikke bliver en fag præsentation om formiddagen.  Men disse ideer kan måske bruges til næste år:  Præsentere faget som et undervisning fag med bl.a.  årsplaner. Dette kunne gøres inden døre for at skabe rum til at der kan stilles spørgsmål til de studerende og lærere. Christian og Ingvar vil repræsentere friluftsliv til fag præsentationen i hallen, mens Gert og Henning repræsentere naturfag. 

3)       Klatring (under udvalget) har købt brugt udstyr til nogle aktiviter.

Anders har snakket med den gruppe der klatrede på 4 årgang efterår 2007 om frigivelses kurser til at bruge udstyret.

Gert snakker om at lave en faguge det fører hen til at klatre udvalget søger om penge til at købe udstyr til 2 torvbaner.

4)       Havkajak status udstyr ligger på lærerskolen, kajakkerne låst (elev-nøgle) fast på Syltemaeådals camping. To nye kajakker indkøbt og ankommet og 8 padle jakker fik vi med i købet! Vi håber på samarbejde med havkajakforeningens skur. Måske kan kajakkerne hænges på ydersiden med fornuftig lås, mens udstyret kunne opbevares indendørs.  Der skal laves status på kajak udstyret, der mangler formodentligt pagajer og luer til nye kajakker.

5)       Vi er enige om at der er orden i depotet nu, men er beviste om at der bliver run på i den kommende tid, p.gr.a flere friluftshold og specialegrupper der skal på ture.  Christian undersøger bålgryder ophængt i Frejas hus og Ingvar om at indrette lokalet ved siden af depotet. Rednings veste bør være inden døre om vinteren sammen med sejlet.

6)       Frille ansvarlige (Jens, Tonny Anders 5 årg.) skal findes inden søsætning, og købes en ny åre. Bundmaling og Pullish ligger på frillens europa-palle i Nausten hvor andet udstyr også forefindes. 

7)       Gert opfordre til at faget skifter navn til eks. Natursyn så det lægger sig mere op af det friluftsliv som lærerskolen præsentere.

 

 

 


 

Fagudvalgsmøde

Onsdag den 23. januar

Vi mødes 13.35 i Naturfagslokalet. Mødet er slut senest 15.00

Dagsorden:

 1. Orientering

 2. Opsamling: Sidste gang diskuterede vi fagets fagbeskrivelse med forstanderen. Han har nu godkendt den formulering som jeg lavede efter mødet. Fagudvalgets opgave er herefter at læse fagbeskrivelsen og en gang imellem diskutere den i forhold til evalueringer og i forhold til hvad der sker indenfor fagområdet.

 3. Åbent hus

  1. Orientering om opgaver til Åbent hus

  2. Ideer til løsning af opgaverne til Åbent hus

  3. Fordeling af opgaverne til Åbent hus

 4. Status for udstyr og udvalg

  1. Kajakkerne (Jens Elton)

  2. Klatreudstyret (Anders)

  3. Depotet (Christian)

  4. Frillen (?)

  5. Andet?

 1. Eventuelt

Næste møde: Næste møde er i uge 14


Velkommen til vores hjemmeside

Fagudvalgsmøde onsdag 7. november

 

Kl. 13.35 – 15 i Naturfagslokalet

 

Alle er velkomne!

 

Dagsorden

1. Siden sidst/orientering

- friluftsvejlederuddannelse på Dfl

- grejbank på sydfyn


2. Formål for læreruddannelsen i friluftsliv

-         læs det på www.friluftslivsuddannelsen.dk

 

3. Kajakkerne

            - plan for at få dem lagt i vinterhi

            - samarbejdet om bådehus med havkajakforeningen

 

4. Klatrelauget

- hvordan går det med at formulere brugsregler?

            - hvilke ønsker er der til indkøb af udstyr?

 

5. Eventuelt:

            - Hvordan skaffer vi bedst brænde til faget?

            - Skal vi have en debat om fagets navn?

 


forberedelse af fagudvalgsmødet 10. oktober
Dagsorden

1. Siden sidst/orientering
2. Formål for læreruddannelsen i friluftsliv
3. Indkøb: Hvad skal vi prioritere at købe til depotet?
   - mere klatreudstyr?
   - supplere fiskegrej (bruges 1-2 gange årligt/ i perioder)
4. Brænde til faget: Hvordan skaffer vi bedst det?

Referat fra fagudvalgsmødet 5. september

Deltagere: Anders (5), Jens Elton (5), Gert (4),  Christian (2), Johanne (1), Nils (1), Jesper (1) og Ingvar (faglærer og referent)

 

Organisation: Vi organiserer os med faglæreren som fast mødeindkalder og referent og med en række underudvalg som tager sig af forskellige praktiske opgaver og refererer tilbage til fagudvalget.

 

Status og prioritering af opgaver:

-          Vi har nedsat et klatrelaug ledet af Anders (5). Anders frigiver til brug af skolens klatreudstyr, efter klatresamrådets retningslinier. Klatreudstyret ligger i en kasse som 3 personer har nøgle til: Anders, Dennis og Ingvar. Der føres altid logbog over brug af klatreudstyret.

-          Vi har et udvalg som checker kajakkerne: Barbara og Jens Elton (5). De taler også med havkajakforeningen om deltagelse i bådehuset.

-          Vi har en depotbestyrer i form af Christian (2). Indtil videre er der flere personer der har nøgler (se liste under depot her på siden) og så længe den nuværende orden i depotet holder så fastholder vi den praksis for at mange brugere kan få glæde af vores udstyr.

-          Vi har et bådelaug, som varetager ”Frillen”: Jens Elton, Anders og Tonny (5).

 

Ideer og diskussioner:

-          vi skal have en debat om formålet for faget på næste møde, i den forbindelse eventuelt også en debat om navnet.

-          Gert arbejder på at få lavet en meritgivende friluftslivsvejlederuddannelse her på stedet, med tilknyttet grejbank.

-          Christian finder et tilbud på nogle rafter og vender tilbage på næste møde.


Fagudvalgsmøde onsdag den 5. september 
 

Alle – nye som gamle – er velkomne!

 
Sted: Frejas hus – hvis for koldt så naturfagslokalet i Borgen

 

Tidsramme: 13.30 – 15.00

 

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentationer, herunder mailliste rundt.

2. Organisation: Jeg foreslår at vi organiserer os med faglæreren som fast mødeindkalder og tovholder og så ellers med en række underudvalg som arbejder mellem møderne (med f.eks. depot, kajakker og Frillen).

3. Status: Hvad har vi lavet i fagudvalget?

                      - Ryddet og talt op i depotet + lagt det ind på fagets hjemmeside

                      - Fundet et nyt sted til kajakkerne + passet det…

                      - Den årlige ansøgning til lærer-elevrammen om fagkontoens størrelse

                      - Diverse…

4. Opgaver for fagudvalget, orientering og prioritering:

- Fagets formål skal diskuteres med forstanderen, i forhold til Lærerskolens generelle værdigrundlag

- Depotet: Kan det drives online? Skal det forskønnes? Flyttes? Til foråret skal der tælles op.

- Frejas hus: Skal vi gøre mere ved det – specielt ildstedet? Afdækning?

- Kajakkerne:

                      - Er de i orden og driftklare?

                      - Hvor skal de ligge i næste sæson?

5. Nyt fra udvalget om samarbejde med instruktøruddannelser.

6. Eventuelt

7. Næste møde: Næste ordinære møde er onsdag den 10. oktober.

 

 


Kajakfrigivelse 25. august

Kære fagudvalgsfolk oa.

 

Tak for din medvirken til årets frigivelseskursus til brug af skolens havkajakker.

Læs venligst programmet igennem og kom med eventuelle ideer, rettelser ol. til mig, så kursisterne kan få det endelige og optimale program på lørdag.

Læs også gerne kompendiet igennem (ligger under ”kajak” på fagsiden).

Forslag: Vi mødes onsdag i middagspausen (oprindelig efter middag, men der vil Gert indkalde til fagudvalgsmøde), spiser sammen og fordeler opgaverne (teorimoduler, udstyrscheck, demonstrationer, stå i vandet og hjælpe folk med øvelserne mv.) imellem os

 

Havkajakkursus 2007

- frigivelse til brug af kajakkerne

 

Tid:          Lørdag den 25. august, kl. 09.00 til ca. 15

 

Tilmelding:   Navn, årgang og grad af erfaring på listen på friluftslivs-opslagstavlen i glasgangen

 

Forudsætninger: Man må være indstillet på at skulle svømme 400 m langs kysten,

samt på at skulle lave kæntringsøvelser med kajakken (herunder hænge med hovedet nedad under vand)

 

Formøde:     Vi mødes fredag efter meddelelser for at sikre, at alle er klar til kurset.

 

Program:    Vi mødes lørdag kl. 9 til teori i naturfagslokalet i Borgen

                                   Derefter cykler vi til Præstens skov.

                                   Opdeling i makkerpar og klargøring af kajakker

                                   Demonstration og træning af ind- og udstigning og roteknik

Demonstration og træning af kæntrings- og redningsøvelser, tømning af vandfyldt kajak på lavt vand og svømning med kajak.  

                                   Eftermiddagskaffe/te

                                   Vi svømmer 400meter langs stranden

Opsamling og evaluering

                                  

Medbring:  Madpakker og drikke til frokost, termokander og kage ol. til                                 eftermiddagskaffen

                 Cykel, evt. velfærdsvehikel (bil...)

                 Badetøj, håndklæde og skiftetøj. Om muligt våddragt.

Tøj til at få varmen i: Vindtæt jakke, varm trøje, bukser og strømper ol.

 

Undervisere: Barbara (5), Dennis (2), Jens E. (5), Gert (4), Thomas (2) og Ingvar.

                      Evt. afbud til Ingvar (6224 2359)


Kajakkkerne udlånt 25. og 26. juni
Kajakkerne er udlånt til Lars Sloth her mandag og tirsdag i uge 26.

Fagudvalgsmøder i næste skoleår
I skoleåret 07/08 har vi i alt 7 fagudvalgsmøder, fordelt på uge 36, 41, 45, 49, 4, 14 og 22.

Et af de største emner på dagsordenen for disse møder bliver nok depotet, som vi er gået igang med at nyindrette.

Vi skal også diskutere friluftsliv i forhold til u-plansændringerne, herunder ikke mindst i hvilken grad udeskole skal være en del af vores friluftslivsuddannelse.

Nyt fra fagudvalget - juni 07
På fagudvalgsmødet den 6. juni har vi

- ryddet op i depotet, så tingene er bedre systematiseret, lagt på plads og klar til at blive talt op. Målet er nu at få sat skilte og markeringer op, så det er tydeligt for enhver bruger, hvor tingene skal ligge - og tilsvarende let for os at tælle om om de udlånte ting er kommet på plads. På lidt længere sigt er målet at få malet og i det hele taget frisket depotet op.

- fastlagt næste havkajakfrigivelseskursus til lørdag den 25. august. Det kursus vi udviklede sidste år ud fra havkajaksamrådets retningslinier fungerede godt og vi bruger den sammen model næste år med teori om formiddagen og praktiske øvelser, svømning mv. om eftermiddagen.
Kursusteam: Barbara, Jens Elton, Dennis og Ingvar.

- besluttet at man ikke skal igennem en gen-frigivelse hvert år når man har været igennem vores frigivelseskursus i august. Det er bedre at begyndere altid sejler ud med en erfaren. Så det er reglen fremover. Henvend Jer f.eks. til Barbara.

- at kajakkerne kan være reserverede i sommerferien, så check altid opslagstavlen inden I tager ud for at bruge dem.

- vi skal huske at klippe græsset under kajakstativet (der er en håndklipper). Jens Elton tager vagten i uge 29 + 30 og Barbara tager den i uge 27 + 28. Nu mangler vi græsklippere til uge 31 + 32.

Fagudvalgsmøde onsdag den 6. juni, 13.30 - 15

Vi mødes i "Frejas hus"


Dagsorden:

Mit forslag er at vi bruger tiden på at tælle op i depotet og få lavet en egentlig inventarliste.

Denne liste lægges så ind her på hjemmesiden under "Depotet".

I må meget gerne medbringe ideer og ønsker til indkøb til depotet til dette møde, så kan vi måske nå at behandle det undervejs.

Jeg medbringer en bærbar computer så vi kan skrive optællingen direkte ind  undervejs.

NB: Jeg foreslår også at vi på mødet fastlægger en dato til frigivelseskursuset til brug af skolens havkajakker - hvad siger I til teori fredag den 24. august og så det praktiske ved "Ballevue" (stranden ved Ballen havn) om lørdagen?
                                                                                 Ingvar


Hvem må bruge kajakkerne?

Liste over frigivne:

 

Navn

Årgang

Eskil Aagaard

5

Jacob Pallesen

1

Belinda Jensen

1

Thomas Pedersen

1

Thomas Boll

5

Hans Jacobsen

1

Tonny Nielsen

4

Helene

 

Louise R. Jensen

1

Jørgen Clausen

1

Fie Eidemale

2

Hanne Poulsen

1

Line Mikkelsen

4

Maja Grønkjær

1

Mejse Knorr

1

Andreas E.

2

 

Disse folk var på frigivelseskurset i efteråret og må bruge Lærerskolens kajakker udenfor undervisningen og efter fagudvalgets regelsæt.

 

For at måtte bruge kajakkerne skal man på det årlige frigivelseskursus.

 

Hvis nogen har et stærkt ønske om at blive foreløbigt frigivet inden næste kursus i august er det muligt hvis

 

-          vedkommende har erfaring i forvejen med at sejle kajak

-          henvender sig til en frigiver

-          underskriver og afleverer erklæring om eget ansvar på kontoret.

-          deltager på det næste frigivelseskursus

-           

Liste over foreløbigt frigivne:

 

Navn

Årgang

Frigivet af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hvornår kan man bruge kajakkerne?

 

 

Man kan bruge kajakkerne når de ikke bruges i undervisningen eller af havkajakforeningen.

 

Kajakkerne bruges i undervisningen på 4. årgang friluftsliv (se nye skema fra 1. maj).

 

Havkajakforeningen  bruger kajakkerne mandag aftener og i bededagsferien (fra torsdag den 3. maj til lørdag).

 

Fagudvalget bestemmer datoen for hvornår sæsonen begynder og hvornår den slutter.

 

Forår 2007 begynder sæsonen: 7. maj


Hvem kan frigive
til brug af kajakkerne?

 

For at kunne bruge vores kajakker skal man gennemgå et frigivelseskursus, som ligger i august måned hvert år.

 

Inden man bruger kajakkerne i den nye sæson i foråret skal man demonstrere at man stadig mestrer redningsøvelser for en af vore p.t. 3 frigivere:

 

Barbara Eriksen                   4. årgang

Jens Elton                            4. årgang

Christian Heller                    1. årgang

 

Og sikre sig at sæsonen for kajaksejlads er startet (bekendtgøres ved opslag på opslagstavlen).

 


Fagudvalgsmøde onsdag den 18. april

Dagsorden:
1) Dagens referent
2) Siden sidst: Nyheder og orientering, fra holdene og fra resten af verden
3) Status over vores udstyr
- kajakkerne
   - de skal gøres klar til sæsonen
   - vi kan alligevel ikke få et hus på havnen - hvad gør vi så?
-depotet
   - hvordan er status på tingene i vores depot?
   - forslag til indkøb?
4) Eventuelt: mail til mig hvis I har andre punkter til dagsordenen
5) Næste møde: Skal vi have et møde udenfor de fastlagte tidspunkter?

NB: Pga konferencen om udeskole er det ikke sikkert at vi kan være i "Frejas hus" - i så fald mødes vi i "Borgen".

NB: Jeg kan ikke deltage i mødet da jeg er på nævnte konference.

                                                                           Ingvar