Denne side bruges til løbende planlægning af det næste liniefagsforløb, der begynder den 14. august 07
Forslag til forløb liniefag vinter 08
                                  Friluftsliv vinter 08

(uge 2-7)


Plan A – seminarer

  1. Hvorfor og hvordan underviser man i friluftsliv? (fagdidaktik)

  2. Hvordan håndterer man grupper, grænser, konflikter og alsidig personlig udvikling udenfor? (friluftslivets psykologi)

  3. Hvordan kan friluftsliv være sundt??

  4. Hvad er det helt grundlæggende (minimale) naturkendskab for en friluftslivslærer?


Bemærkninger: Forløbet ligger over 5 fredage, 9-12.30. Det bliver oplæg og samtaler over dagens tekster + 1 praktisk øvelse udenfor. Til hver gang kommer der link til tekster under ”Nyt om undervisning”.


Plan B – projektforløb


Problemformulering: Hvordan kan man lave inspirerende grundtvig-koldsk friluftsliv med skolelever om vinteren i korte, afbrudte forløb (2-3 timer/uge i 3 måneder).


Produkt: et idekatalog til friluftslivsuddannelsen.dk, bestående af tekst og billeder (helst også levende) over en række forskellige små undervisningsoplæg, der kan ”løse” problemformuleringen.


Rammer:

  • Der skal læses og bruges fagdidaktisk teori, minimum kompendiet om didaktik (ligger her på siden under ”Didaktik”), gerne også andre tekster om friluftslivets didaktik.

  • Der skal lægges vægt på sundhed og på naturkendskab i uv-planerne

  • Hver undervisningsoplæg skal indeholde en fagdidaktisk begrundelse for aktiviteten (formål) og en lærervejledning baseret på et kendskab til friluftslivets psykologi.

  • Der er 5 fredage til forløbet, hvoraf den sidste skal bruges til fremlæggelse og diskussion af produktet.


Organisering:

Jeg forestiller mig at vi organiserer det som et projektforløb med en fælles start, hvor vi laver store ideark (et til hvert undervisningsoplæg) som vi alle bidrager til. Herefter fordeler vi undervisningsoplæggene imellem os og arbejder videre på dem i mindre grupper. Til sidst fremlægger og diskuterer vi i fællesskab alle undervisningsoplæggene, som i deres færdige form lægges ind i et idekatalog på friluftslivsuddannelsen.dk .


Litteratur:

friluftslivsuddannelsen.dk

skoven-i-skolen.dk

udeskole.dk

Ideer:

De danske træer, vintersvampe, sporjagt, naturpleje, vinterens naturhistorier, klassens observationsrute, vitaminjagten, brænd dit slik, det daglige pust, skovens motionscenter, klassens motionsrute.Undervisningsplan liniefag 07/08
Ideer:

Sidste år lavede jeg et stort udviklingsarbejde med at lave den første undervisningsplan over to semestre på Lærerskolens 4. årgang (se "liniefag 06/07" her på siden)

Planen er at tage udgangspunkt i denne undervisningsplan + i den evaluering af den som det nuværende liniefagshold lavede sidst i juni: Se den her på siden under "Evalueringer".

Derudover går jeg og overvejer at indføre udeskole  som et af de obligatoriske emner/målområder i uddannelsen, på linie med naturkendskab og sundhed.

Der er et inspirationskursus for friluftslivslærere den 4. - 5. oktober på Faksehus Efterskole, med fokus på sikkerhed i friluftsliv. Måske skulle hele holdet tilmeldes, så vi nåede det meste af målområdet Sikkerhed i friluftslivet på det kursus? Tilmeldingsfristen er senest 12/9 til larsborch@tdcadsl.dk .

Jeg regner med at der bliver 2 projektperioder. Holdet formulerer selv de forskellige projektbeskrivelser- nedenunder undervisningsplanen følger der nogle sider med mine forslag til projektforløb til inspiration

 

Undervisningsplan friluftsliv 07/08

- version 1.0

 

Oversigt over forløbet:        (vi har i alt 143 uv-timer eller 28 ugers uv.)

 

Uge

Indhold

Bemærkninger

33

Forslag til undervisningsplan

Vi mødes i Frejas hus tirsdag 8.15

34

Fælles introtur, herunder ideer til projektarbejder og beslutning af uv-plan

Turen lægges i forbindelse med timerne

35

Projektarbejde

Projektplaner afleveres

36

Projektarbejde

Feedback på projektplaner

37

Projektarbejde

 

38

Projektarbejde

 IN feriefridag

39

Projektarbejde

 

40

Projektarbejde

Projektrapporter afleveres

41

Fremlægning af projektarbejder for holdet

Udeundervisning

43

Friluftslivets didaktik

Seminar (udetøj med)

44

Friluftslivets didaktik

 

45

Friluftslivets didaktik

Log afleveres

46

Midtvejsevaluering

Vi mødes i naturfaglokalet

47

Individuelle samtaler

Vi mødes i Biblioteket, allerøverst oppe

48

Individuelle samtaler

49

Natur & sundhed i friluftslivet

Seminar (udetøj med)

50

Sundhed i friluftslivet

 

51

Sundhed i friluftslivet

 

2

Vinterfriluftsliv

Timer til forberedelse

3

Vinterfriluftsliv

Udeundervisning

4

Vinterfriluftsliv

Udeundervisning

6

Friluftslivets psykologi

Seminar (udetøj med)

7

Friluftslivets psykologi

 

13

Projektarbejde

Projektplaner afleveres

14

Projektarbejde

 

15

Projektarbejde

 

16

Projektarbejde

Projektrapporter afleveres

19

Forberedelse af fælles afslutningstur

 

20

Fælles afslutningstur

Turen lægges i forbindelse med timerne

22

Naturkendskab

Udeundervisning

23

Naturkendskab

Udeundervisning

24

Evaluering

Log afleveres

I alt 32 uger

 

Bemærkninger til oversigten:

 

Projektrapporter er korte redegørelser for hvad I har fået ud af projektarbejdet – i størrelsesordenen 1 A4-side (gerne med links) klar til at ligge ind på fagets hjemmeside: Målgruppen er især undervisere i friluftsliv, men også de folk med almen interesse for friluftsliv som besøger hjemmesiden.
Projektrapporten mailes til IN@dfl-ollerup.dk

 

Vinterfriluftsliv er konkrete, korte undervisningsforløb hvor rammen er friluftsliv udenfor i den danske vinter i normal skoletid (2-3 lektioner/uge).

 

De individuelle samtaler er personlige, faglige udviklingssamtaler baseret på jeres log, min logog projektrapporterne.

 

Log er personlige notater over hvad man har lavet i timerne og hvilke tanker man har gjort sig over det. De danner grundlaget for personlige samtaler og  personlige udtalelser.


Log er ligesom ture med overnatning et helt afgørende element i vores friluftslivslæreruddannelse. Det er de, fordi de er grundlaget for at uddannelsen bliver professionel og pædagogisk. Det at man systematisk skriver sine ideer, mål, planer, iagttagelser
og erfaringer, refleksioner, evalueringer mm. ned er dels med til at gøre en professionel (i modsætning til en amatør, der ikke behøver at kunne dokumenter sine anstrengelser) og dels giver det det konkrete pædagogiske grundlag for faglæreren til at give den enkelte klar og præcis feedback. Denne vekselvirkning mellem log og feedback er afgørende for kvaliteten i den faglige udvikling og i faglærerudtalelserne. Derfor skal log'en afleveres 2 gang i løbet af de 2 semestre og faglæreren giver feedback på dem – den sidste gang i form af udkast til faglærerudtalelsen.


Brug gerne log-skemaet som ligger på fagets hjemmeside og mail dem til mig til de aftalte tidspunkter.

Formål med forløbet:


Formålet med de to semestre er at hver enkelt studerende færdiguddanner sig til faglærer i friluftsliv fra Den frie Lærerskole.

 

Dette vil først og fremmest sige, at man i tilfredsstillende grad mestrer den viden og kunnen, som vi mener er central i faget her på Lærerskolen (jfr. formål og mål for faget).

 

Desuden vil det sige, at man får mulighed for og støtte til at supplere denne centrale viden og kunne med noget, som man selv vælger og mener at have brug for for at udvikle sig til den slags friluftslivslærer, man ønsker at blive.

 

Undervisningen i friluftsliv på Lærerskolen tager derudover udgangspunkt i det sæt af værdier, som skolen bygger på ( De 6 værdiudsagn) – og i de ideer, interesser, kompetencer mm. som det aktuelle hold af elever besidder.

 

Endelig er formålet også i fællesskab at diskutere og videreudvikle læreruddannelsen i friluftsliv, så den til enhver tid bliver så god som mulig.


Målsætninger for forløbet:
 

Målene er først og fremmest de generelle målsætninger for friluftslivslæreruddannelsen, se under "Hvad lærer man?"

 


Projekt sundhed

Sundhed i friluftslivet

 

Problemfelt:

 

Det er vanskeligt at lave folkelig livsoplysning om sundhed; let nok at lave kampagner og smart formidling, men svært at nå ud til hele folket – især dem der virkelig kunne trænge til det – og overordentligt trægt at ændre ved folks praksis i hverdagen.

 

Men: Har friluftslivsfaget ikke noget ganske særligt og anderledes at byde på i og med det helt anderledes læringsmiljø derude – et læringsmiljø som naturligt lægger op til praksis, konsekvens og ligeværdigt samvær?

 

Og er ikke specielt friluftsliv i efterskolen (kostskolemiljøet mv.) en unik mulighed for at udfordre og ændre unges måder at se på sundhed på?

 

Problemformulering:

 

Hvordan kan man bruge friluftsliv som et alternativt læringsmiljø til at undervise børn og unge i sund mad, sjov motion og afspænding/afstressning?

 

-           Hvordan laver man sund mad over bål/på trangia?

-          Hvilke anderledes former for motion kan man dyrke i friluftsliv?

-          Hvilke former for (målrettet) afspænding ligger naturligt i friluftslivet?


Metoder og materialer

 

Finde på, læse om og afprøve en række aktiviteter med madlavning, motion og afspænding omkring bålstedet/lejrpladsen.

 

Evt. i en cyklus: motion – mad – afspænding (naturligt, oprindeligt, rytmisk)

 

God motion giver god appetit

 

God mad giver velvære og naturligt oplæg til afspænding


Projekt naturoplevelse

Naturkendskab og naturpædagogik

 

Problemformulering:

 

Hvordan laver man friluftsaktiviteter (1-3 timer) og friluftsture (med overnatning) for børn og unge som giver dem en afgørende oplevelse af naturens mangfoldighed, funktion og skønhed?

 

Målsætninger:

 

For at kunne gøre dette skal man som friluftslærer have følgende kompetenceprofil:

-          kende alle naturtyper i Danmark

-          kende alle vilde træarter i Danmark
-          kende de 10 største familier af blomsterplanter (urter) i Danmark
-          kunne (mindst) en håndfuld naturhistorier om en række almindelige og vidtudbredte dyre- og plantearter i Danmark, som for eksempel solsorten, regnormen, ræven, dagpåfugleøje, brændenælde
-
kende til og kunne anvende forskellige former for naturpædagogik

 

Metoder og materialer:

 

1)       Litteratur om naturkendskab:

”Danmarks dyr og planter”, Mogens Andersen og Jon Feilberg, Gyldendal 2004

”Danmarks store naturleksikon”, Tommy Dybbro, Politikens håndbøger 2002

”Historien i blomsten”, Karen Agersnap og Jan Kjærgaard Jensen, Kaskelot 1993

”Danske Naturtyper”, side 17-23 i ”Danmarks fredede områder”, Poul Henrik Harritz, Politikens Håndbøger 2001

 

2)       Litteratur om naturpædagogik:

”Naturerkendelse og den objektive fantasi”, Jacob Wolf, KVAN 52: Naturerkendelse og pædagogik, 1998

”Børns tilegnelse af naturen”,  kapitel 3 i Bent Leich Madsens Børn dyr og natur, Forlaget Børn  & Unge

”Rundt i naturen – og langt ind i økologien”, Bo Bramming fra Busses Skole i Gentofte, her fra Netværker/Økonet

”Genetisk betinget naturopplevelse?, Sigmund Hågvar, Dagbladet (Oslo) 24/12 1996.

 

Forløbet kunne struktureres som ugentlige ture ud i lokale naturtyper. Hver tur kunne være en blanding af øvelser i naturkendskab (ugens træer og urtefamilier), naturhistorier (ugens naturfortæller) og diskussion af ugens naturpædagogiske tekst.


Til sidst et oplæg for resten af holdet.


 

Projekt udeskole

Fremtidens skole er ude...

Problemfelt:

Hvad går udeskoletanken egentlig ud på - og er der noget nyt i det?
Hvad er status for udeskoletanken i de frie skoler i Danmark år 07 - er det ved at blive til noget i praksis?
Hvordan kunne udeskoletanken indgå i friluftslivsfaget på lærerskolen - skal vi fremover satse mere på udeskole end på lejrliv?

Arbejdsplaner:

Studere hjemmesiden http://www.udeskole.dk
Interviewe udeskolefolk - f.eks. Dieter Toftkjær

Produkter:

Lave konkrete undervisningsforløb i udeskole
Lave kompendium om udeskole til friluftslivslæreruddannelsen


Projekt eventyr
Ud på eventyr i det fri...

Problemfelt:

Hvad er adventure?
Hvorfor tænder adventure unge anno 07 - og gør det nu også altid det?
Hvordan kan man bruge fortællingen eller adventure i friluftslivet?

Arbejdsplaner:

Besøge en efterskole der satser på adventure eller rollespil

Produkt:

Lave et konkret adventure-løb for en gruppe efterskoleelever
Lægge opskriften og evalueringen af dette ind på hjemmesiden