Liniefag 2010
Forslag til undervisningsplan for 4. årgang 09/10

Undervisningsplan friluftsliv & udepædagogik

-          liniefag 4. årgang 09/10

 

Undervisningsplanen består af formål, indhold, metoder, målsætninger, studieliste og listen over personligt udstyr.

 

Formål:

Formålet med forløbet er at uddanne engagerede og selvstændige lærere i friluftsliv og i udepædagogik -  primært til undervisningen i de frie skoler samt til det folkelige foreningsliv.

 

Ambitionen er at gøre deltagerne dygtige til at arbejde professionelt med oplevelser, samarbejde og læring i naturen.

 

Indhold:

 

Uge

Indhold

Tema

33

Introtimer: Præsentation af undervisningsplanen og af webstedet.

Etablering af de 3 team, som hver står for en overnatningstur og for en dagstur.

Vi prøver Gymnastikhøjskolens adventure/klatrebane med Steffen som instruktør, bl.a. for at få inspiration til at drøfte, om vi skal udvikle et koncept med mobile, vandrette og ”grønne” klatrebaner i løbet af dette forløb.

Reviewing (se forklaring under metoder)

Friluftsliv 09/10

- muligheder, planer og aftaler

34

Præsentation af projekskitser, drøftelse af projektskitser og fordeling af holdet på projektgrupper. Aftaler om vejledning og orientering om muligheder for at få gæstelærere + om samarbejdet med DGI-FYN.

Reviewing.

35

Tirsdag den 25. august, kl. 19- 21 møde (i naturfagslokalet) for alle der har valgt friluftsliv som liniefag: Orientering om og organisering af mulighederne for at arbejde med faget i fritiden – med henblik for at tilegne sig særlige, tidskrævende kompetencer eller blot for at nyde det sammen med andre interesserede.

35

Klargøring til turen i næste uge: Team A’s planer for turen fremlægges og drøftes, vi fordeler opgaverne imellem os og går igang med at forberede turen .

Reviewing.

36

Sommertur: Vi tager på en tur med en enkelt overnatning i Egebjerg bakker (torsdag 16.00 – fredag 12.00). Planlægning, organisering og evaluering: Team A ( i samarbejde med Ingvar)

37

Projektperiode

Fordybelse

- i et selvvalgt område indenfor friluftslivet

38

(Friluftslivsfagudvalget holder møde onsdag 13.30 –15.00)

39

 

40

 

41

 

43

Skrivning af og vejledning i projektrapporter (5-10 A4-ark) og kursusbeskrivelser (1 A4-ark).

Besøg af en repræsentant for DGI-FYN?

Formidling

 - af de områder folk har fordybet sig i

44

Teoretisk og praktisk præsentation af projekterne, med efterfølgende drøftelse og feedback.

Ingvar runder hver gang af med ”dagens fagdidaktiske inspiration” og med reviewing.

45

46

47

Fremlæggelse & finpudsning af kursusbeskrivelserne til DGI-FYN

48

Førstehjælp for friluftslivslærere

Førstehjælp

48

Tilbud om 12-timers førstehjælpskursus i weekenden, i samarbejde med DGI-FYN

49

Studiesamtaler + turforberedelse: Team B’s planer for turen fremlægges og drøftes, vi fordeler opgaverne imellem os og går igang med at forberede turen (samtidig med at der er samtaler).

Reviewing.

Dansk vinterfriluftsliv

50

Studiesamtaler + turforberedelse

51

Vintertur: Vi tager på en tur med en enkelt overnatning (tirsdag 16.00 –onsdag 12.00). Planlægning, organisering og evaluering: Team B.

2

Først er der introduktion til temaet, herunder fordeling af de faste, konkrete opgaver i dette tema (tænde bål, lave mad, bygge, holde oplæg mv.) efter hvem der har mest brug for at træne hvad.

Derefter går vi igang med at etablere et udendørs klasserum, hvor der dels laves smagsprøver på sund, smagfuld og bæredygtig varm mad og drikke over bål, dels skrives, forberedes, afprøves og drøftes undervisningsplaner til længerevarende forløb (12 uger) i friluftsliv eller udepædagogik.

Arbejdet foregår i en levende vekselvirkning mellem teori og praksis.

Desuden rum for færdighedstræning og for forskellige byggeprojekter på friluftslivsområdet, som for eksempel en bærbar klatre/adventurebane, et tov- og snitteværksted, et udekøkken eller lignende.

Ingvar runder hver gang af med ”dagens fagdidaktiske inspiration” og med reviewing + laver naturkendskabs ture i naturen for mindre grupper af holdet.

Det udendørs Klasserum – udepædagogik i skolens nærmiljø  

3

4

5

6

7

9

14

Introduktion til temaet + forberedelse af dagsture

Ingvar runder hver gang af med ”dagens fagdidaktiske inspiration” og med reviewing.

På tur i Naturen – organisering af oplevelser, læring og samvær ude i det fri.

15

Tur til skoven

Planlægning, organisering og evaluering: Team C.

Ingvar runder hver gang af med ”dagens fagdidaktiske inspiration” og med reviewing.

16

Tur til det åbne land

Planlægning, organisering og evaluering: Team A.

Ingvar runder hver gang af med ”dagens fagdidaktiske inspiration” og med reviewing.

17

Tur til stranden

Planlægning, organisering og evaluering: Team B.

Ingvar runder hver gang af med ”dagens fagdidaktiske inspiration” og med reviewing.

20

Team C’s planer for forårsturen fremlægges og drøftes, vi fordeler opgaverne imellem os og går igang med at forberede turen

21

Forårstur: Vi tager på en tur med en enkelt overnatning (torsdag 16.00 – fredag 12.00). Planlægning, organisering og evaluering: Team C.

23

Evaluering + studiesamtaler

Evaluering

24

Studiesamtaler

 

Bemærkninger til indholdet:

Planen rækker over 33 uger, men vi har kun timer til 30 fulde uger; der er altså nogen uger der ikke har 5 timers friluftsliv, for eksempel samtaleuger.

Jeg har etableret et samarbejde med DGI-FYN og har aftaler om at begynde at etablere et samarbejde med Musikefterskolen i Ollerup (hvor Jeppe Dandanell Jørgensen i dette skoleår står for friluftslivslinien) og Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Gæstelærere: Steffen fra Gymnastikhøjskolen, Edwin fra Ulbølle Idrætsefterskole.

Deltagere på holdet: Der er 22 på listen juni 09.

 

Metoder:

”Learning by doing” fylder meget i dette fag, hvor tilegnelsen af den nødvendige viden og kunnen ofte foregår ved direkte, konkret læring i naturen og på en måde, der involverer mange sanser og intelligenser – som for eksempel når man lærer om spiselige vilde planter ved at læreren viser og fortæller om planten der hvor den gror ude i naturen, eller når man lærer at tænde bål eller bygge shelter på ture ude i naturen sammen med andre der kan det.

 

Reviewing (specielt i betydningen at hjælpe andre med at lære af deres erfaringer) bliver en gennemgående og central metode i dette forløb: Det er meningen, at vi stort hver gang vi er sammen runder af med en elller anden form for reviewing.

Reviewing kan minde om evaluering, men hvor evaluering principielt har fokus på at bedømme værdien af det man har arbejdet med i en periode (jfr. value i evaluering, som betyder værdi) – for eksempel i form af spørgsmål som ”Hvad var godt?” ”Hvordan kunne det blive bedre?” – så fokuserer reviewing på at få mest muligt læring, udvikling og bevidsthed ud af det man lige har lavet.

Groft sagt, så er grundspørgsmålet i evaluering ”Hvilken værdi har det vi laver?”, mens grundspørgsmålet i reviewing er ”Hvad kan man lære af det?”, altså værdi overfor læring.

 

Integration af teori og praksis – eller den levende vekselvirkning mellem teori og praksis med et mere grundtvigst udtryk – er noget jeg gerne vil lægge vægt på i dette forløb, fordi det har været et udtrykkeligt ønske i evalueringer og fordi jeg tror på at det vil passe godt til dette fag og til de folk som vælger det.

Hvordan man får dette til at fungere bedst mulig er noget vi skal udvikle sammen, men metoden kommer blandt andet til at betyde, at der ikke vil forekomme rene teoritimer i dette forløb (og heller ikke rene praktiske timer), men alle timer vil indeholde en blanding af teori og praksis.

 

Studiesamtaler: Samtaler mellem den enkelte studerende og faglæreren.

-          Første samtale: 20 minutters om forudsætninger, forventninger og personlige mål med faget i forhold til fagbeskrivelsen. Vi taler også om den enkeltes MBTI-type og om, hvilke muligheder og udfordrtinger der ligger i at være denne type som studerende på et hold og som lærer.

-          Samtalerne ligger onsdage over middag (13.30 – 15) i uge 36, 40, 41, 43, 44 og 45 (eventuelt også i uge 47).

-          Anden samtale: 15 minutter midtvejssamtale om hvordan det går med studiet. Samtalerne ligger i timerne i uge 49 og 50.

-          Tredie samtale: Afsluttende samtale, blandt andet om udbyttet af studiet og om fagudtalelsen.

 

IT: Vi bruger IT der hvor det gør undervisningen og kommunikationen mere inspirerende, effektiv og tidssvarende:

-          Oplæg til ugens timer sendes per mail til hver enkelt på holdet. Mailen indeholdet en kort besked samt et  link til ”Nyt om undervisning” på friluftslivsuddannelsen.dk, hvor oplægget til timerne ligger.

-          Mange af de skriftlige materialer som vi bruger i løbet af forløbet (undervisningsplaner, projektbeskrivelser, forskellige vejledninger og kompendier mv.) henter man selv på friluftslivsuddannelsen.dk frem for at få det udleveret som papir.

-          Link til holdets egen hjemmeside: Holdet laver sin egen side på nettet til opsamling af de ideer og materialer som vi producerer i løbet af forløbet – en side der linkes til fra friluftslivsuddannelsen.dk, men som (nogen fra) holdet selv kan redigere i.

 

Skriftlighed: Vi bruger skriftlighed der hvor det gør læringen og undervisningen mere bevidst, præcis og seriøs:

-          Der laves korte skriftlige projektbeskrivelser inden de 5 ugers projektarbejde (gruppeopgave).

-          Der laves korte projektrapporter og kursusbeskrivelser (gruppeopgaver).

-          Der laves undervisningsplaner for et 12 ugers forløb i friluftsliv eller i udepædagogik (individuel opgave)

-          Læreren giver skriftlig feedback på projektbeskrivelser og på undervisningsplaner (samt naturligvis mundtlig feedback på det hele)

-          Projektbeskrivelser og undervisningsplaner lægges ind på friluftslivsuddannelsen.dk til inspiration for andre studerende m.fl.

 

Målsætninger:

Målet er at hver enkelt studerende opnår at

   

1) kunne planlægge, lede og evaluere ture med overnatning i det fri, herunder

a.        kunne orientere sig i naturen

b.       kunne etablere ly& læ året rundt

c.        kunne tænde bål og lave mad uanset vejret

2) kunne planlægge, lede og evaluere undervisning i det fri, herunder

a.        kunne etablere undervisningssituationer udendørs

b.       aktivt kunne være med til at opbygge undervisningsområder udendørs

3) kunne stå for aktiviteter[1] i det fri samt sætte disse aktiviteter ind i en større sammenhæng, såsom naturforståelse, sundhed eller fællesskab

4) få indsigt i friluftslivets didaktik , herunder

a.        kende forskellige former for friluftsliv

b.       kende forskellige teorier om undervisning i friluftsliv og om udepædagogik

c.        kunne lave, begrunde og diskutere konkrete undervisningsforløb

d.       erfaring med forskellige former for reviewing og evaluering

5) få indsigt i friluftslivets psykologi, herunder

a.        Psykologiske typer af mennesker (MBTI)

b.       teambuilding og gruppedynamik

c.        stress, grænser og konfliktløsning

6) kunne tage ansvar for sikkerheden, herunder

a.        kende love og regler

b.       kunne lave risikovurderinger

c.        forstå og bruge vejrmeldinger

d.       grundlæggende førstehjælp

7) kunne undervise udfra en grundlæggende naturforståelse, herunder

a.        kende de danske naturtyper (skov, strand, overdrev mv.)

b.       kende de almindeligste arter af træer i Danmark (bøg, eg, birk mv.), deres anvendelsesmuligheder og historie

c.        kende de almindeligste og sikreste spiselige vilde planter året rundt

d.       udvikle et bevidst og reflekteret natursyn

e.        kunne bruge naturen bæredygtigt og lære andre det

 

Studieliste til faget friluftsliv & udepædagogik:

 

Listen skal ikke forstås sådan, at alt på den skal studeres fra A til Z, men på den måde, at det er vores fælles teoretiske grundlag for forløbet. Noget af det gennemgår jeg, noget af det studerer man selv og andet igen gennemgår vi sammen. Min forventning er, at I i løbet af forløbet orienterer Jer i alle kilderne på denne liste, således at I kender det og kan vælge at bruge det i jeres egen undervisning.

 

Bøger:

”Friluftsliv – natur, samfund og pædagogik”, Peter Bendtsen m.fl., Munksgaard 2009

”Børn, friluftsliv og natur – en brugsbog i naturpædagogik”, Steffen Holberg, Forlaget Børn & Unge 2007

”Træer og Buske i Danmark”, Henrik Jørgensen m.fl. , Gyldendal 2005

”Vorherres køkkenhave”, Steen Viggo Jensen, Forlaget Revling 2009

”Naturens køkkenurter”, Kaskelot nr. 119, juli 1998 (Biologforbundets blad)

”22 sikre spisesvampe”, Torben Gang Rasmussen, Natur og Museum nr.1, marts 2007

 

Medier og netadresser:

http://www.friluftslivsuddannelsen.dk/          Websted om friluftsliv i skolen

http://reviewing.co.uk/                         Websted om erfaringsbaseret læring

http://outsite.org/                                 Netmagazin om friluftsliv i fritiden

http://www.skoven-i-skolen.dk/          Stor samling af undervisningsideer

http://www.dr.dk/dr2/urt                     Side om urters historie og brug

 

Programmer på radioens P1:

-          Natursyn med Jens Olesen – sendes lørdage 9.07 og søndage 20.30

-          Naturen nu med landets naturvejledere – sendes hverdage cirka 08.50

 

Tidsskrifter:

”Dansk Friluftsliv - forum for Natur- og friluftsliv”, udgives af foreningen Dansk Friluftsliv.

”Natur og miljø”, medlemsblad for Danmarks Naturfredningsforening.

 

Personligt udstyr man får brug for i forløbet:

-          sovepose (også til vinterbrug)

-          liggeunderlag (ikke for tyndt og hårdt)

-          siddeunderlag

-          regnslag (bruges til biuvak, til at dække rygsæk og udstyr mv.)

-          rygsæk (gerne både en stor på 60-70 liter til overnatningsture og en lille let rygsæk til dagsture)

-          et par vandrestøvler

-          et par lettere sko der kan tåle vand

-          en dolk

-          en flåttang

-          en lommelygte (gerne en uden batterier)

-          en drikkedunk, gerne i form af en thermo

-          spisegrej til brug på turene (dyb tallerken, ske, kniv, gaffel, krus)

-          en hat med skygge

-          et sæt løst tøj til at have inden under og til at sove i: Langt undertøj, joggingtøj ol.

 

Resten af det tøj og udstyr man skal bruge til at tage på tur regner jeg med at I har i forvejen.

 

                                                                                                                                                        Ingvar Haubjerg Nielsen

 



[1] Med aktiviteter menes for eksempel naturundersøgelser (smådyr, insekter, fugle osv.), naturlege, teambuilding, rollespil, udesidning, o-løb, spiselige planter, svampesamling, fiskeri, mad over bål, grøn sløjd, naturkunst, smakkesejlads, havkajak, træklatring (under eller over 2 meters højde), vandring eller hvad vi ellers har udstyr til og mulighed for.