Teamsamarbejde - en central kompetence i det pædagogiske friluftsliv

Vejledning i teamsamarbejde

Indledning:

Der er for tiden almindelig enighed om, at det er godt og nødvendigt for lærere at være gode til at arbejde sammen i team – og til at kunne lære deres elever at gøre det – og der er formodentlig også almindelig enighed om, at det ikke altid er let at samarbejde med andre.

Der er til gengæld forskellige opfattelser af, hvad det nærmere er, der gør det svært for os; har det for eksempel altid været svært, eller er vi i vor tid blevet så individualistiske, selvprojekterende og egoistiske at det er særligt svært nu om dage?

For mig er der 3 ting, som er særligt vigtige i denne træning af samarbejde:

Træningen i teamsamarbejdet skal give den opløftende oplevelse af at løfte i flok, af at vi kan meget mere sammen end vi kan hver for sig.

Træningen i teamsamarbejdet skal give nogle positive oplevelser som modvægt til de negative oplevelser, som mange har haft i forskellige former for gruppearbejde; for eksempel at de ikke rigtig var med i gruppen eller at det var mig, der gjorde næsten alt arbejdet for de andre i gruppen.

Træningen skal  give konkrete erfaringer med andre menneskers anderledes måder at opfatte, tænke og arbejde på  - samt en øget evne til at acceptere og rumme disse mangfoldighed og forskelligheder og ikke mindst til at kunne arbejde bevidst og konstruktivt med at udnytte dette, få det bedste ud af det og vende det til fordele og ressourcer.

Vejledning:

1)       Den første gang i mødes for alvor i teamet: Indled med en runde, hvor I gør status over hvilke menneskelige ressourcer, I har i teamet – og over, hvilke menneskelige udfordringer, I har i teamet.

 

Hvert enkelt medlem af teamet kommer med et bud på, hvad vedkommende mener at have af menneskelige ressourcer, som kunne være til glæde for teamets opgaveløsning og samarbejde: Det kunne for eksempel være: analytiske evner, praktisk sans, empati, evne til at tage folk som de er, ambition, godt humør, faglig viden, en god indpisker mm. Noter ressourcerne ned.

 

Tag bagefter en runde, hvor man prøver at beskrive de menneskelige egenskaber, som man mener kunne blive en udfordring for teamsamarbejdet – enten fordi sådan er mennesker i al almindelighed eller fordi du som menneske nu engang er sådan og sådan og det forestiller du dig måske kunne blive en udfordring for temasamarbejdet.

 

 Det kunne for eksempel være: At have svært ved at komme på banen og få sagt noget, en tilbøjelighed til at miste modet eller fokus, let ved at blive irriteret, negative  oplevelser med gruppearbejde fra skolen eller arbejdsmarkedet, en vane med at komme for sent, tlbøjelighed til at snakke eller bestemme for meget mm. Noter udfordringerne ned. 

 

Kig nu på de 2 lister over udfordringer og over ressourcer:

Har I noget på ressourcelisten, som kunne modvirke eller afhjælpe noget på listen over udfordringer?

Er der i øvrigt nogen ideer til, hvordan I som team kunne får mest muligt ud af de menneskelige ressourcer, som I råder over?

Kan I lave nogen aftaler, som kan modvirke udfordringerne (feedforeward)?

 

2)       Begynd fremover hver gang med en runde: Temaets medlemmer melder ud, hvordan de har det i dag (om man er OK) eller om der er noget, som man har behov for at dele med eller afklare med teamet,  inden man er klar til at koncentrere sig helt og fuldt om opgaverne.

 

 

3)       Gå herefter videre med  at gennemgå dagens arbejdsopgaver: Hvilke opgaver har vi? (fra oplægget til dagens timer  og eventuelt fra sidste gang vi havde teamarbejde). Er der behov for at prioritere i opgaverne? Er der i øvrigt noget vi skal have aftalt  -  eller have afstemt – med hensyn til dagens opgaver inden vi går i gang?

 

Under teamets arbejde med at løse opgaver og lave øvelser, så husk at

 

4)       Øve  dig i at fokuser på muligheder fremfor på fejl (undgå ”Find-5-fejl” adfærden og prøv i stedet ”Find 5 muligheder”), på løsninger fremfor på  problemer og på ressourcer fremfor på mangler.

 

5)       På den anden side at tillade tvivl, indvendinger og spørgsmål at opstå og blive udtrykt under teamarbejdet. Gør det ved at sætte et konkret rum af til det, for eksempel på denne måde: Et teammedlem kan ønske 5 minutters  ”time-out” i arbejdet  til at drøfte tvivl, indvendinger og spørgsmål med resten af teamet. Når de 5 minutter er gået, går teamet videre i arbejdet – med mindre resten af teamet mener at der er behov for at bruge mere tid på sagen.

 

 

6)       Tage dig tid til at skrive observationer (objektive og præcise notater om hvad du har set og hørt – eller følt) og refleksioner (de tanker du gør dig over det observerede) over teamarbejdet ned i notesbogen – man kan for eksempel  sig til sit team: ”Jeg tager lige to minutter til at notere”. Du skal bruge notaterne for dig selv til at blive mere bevidst om hvad der sker i et teamarbejde og om din rolle i det – og for teamet, når I laver runder eller gør status, så du kan underbygge dine indlæg og synspunkter med konkrete eksempler fra teamarbejdet.

 

 

7)       Give klar og præcis, konstruktiv  og anerkendende feedback på de andre teammedlemmers adfærd og handlinger. Feedback betyder, at man giver den anden en tilbagemelding på, hvordan det h-n sagde eller gjorde blev opfattet af og virkede på andre. Anerkendende betyder kort sagt, at man åbent lytter til og spørger ind til de andres opfattelser af tingene – uden nødvendigvis at være enige i dem. Feedback kan gives umiddelbart i situationen eller det kan gives i den indledende runde, som hver gang i teamarbejdet indledes med.

 

8)       Udføre arbejdet på en så sund måde som muligt: Hold passende pauser – også korte strækkepauser; vær opmærksom på kroppen under arbejdet og prøv at indtage de bedst mulige arbejdsstillinger;  vær opmærksom på dit åndedræt; drik jævnligt en slurk vand eller snup en sund snack, hvis du har behov for det for at fungere optimalt.

 

9)       Bruge nogle roller i teamet, hvis der bliver behov for det. Et teammedlem kan for eksempel  ønske en ordstyrer, hvis man oplever, at teamets medlemmer taler i munden på hinanden eller der i det hele taget manglet et fælles fokus under mødet. Eller man kan ønske en organisator, hvis man ikke synes at teamets arbejde fungerer ordentligt og at der er behov for en der holder overblik over arbejdet, på hvem der gør hvad, på tiden mv.  Prøv om muligt at skiftes til at udfylde de forskellige roller (fordi det er roller som alle lærere må kunne påtage sig og derfor har brug for at træne i) og giv hinanden feedback på, hvordan det gik med at udfylde rollen.

 

10)    Indkalde hjælp udefra (i vores sammenhæng fra læreren), hvis der er opgaver eller problemer, som teamet ikke selv kan løse – eller har spørgsmål som ingen i teamet kan svare på.

 

11)    Gøre status over teamarbejdet halvvejs i forløbet og til sidst i forløbet: Nåede vi det vi skulle? (Produktstatus). Hvordan gik det med at træne teamarbejde? – tjek vejledningen igennem og drøft, om I har brugt punkterne  (Processtatus).  Lav en liste over teamets styrker og over dets svagheder. Er der noget vi skal prøve at gøre bedre fremover – og i givet fald hvordan?